spacer.png, 0 kB

Statistics

OS: Linux W
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.1.45-log
Time: 21:12
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Members: 378
News: 22
WebLinks: 2
Visitors: 92678

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow SEMINAR50 arrow PROJECT6 arrow โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 August 2008

                                                                                       

    โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 ในวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2551

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

หลักการและเหตุผล

                ด้วยสภาพการปัจจุบันบริบททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้สถานศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกขึ้น ในวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2551 เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อให้คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดี

                2.  เพื่อให้คณาจารย์ได้เปิดมุมมองในการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                3. เพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและระบบประกันคุณภาพของคณะต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

                อาจารย์อติภา  อ่องเอี่ยม                                            ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสนันท์  หัตถศักดิ์                       หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์

ระยะเวลาของโครงการ     วันอังคารที่ 20 - วันพุธที่ 21  พฤษภาคม 2551

สถานที่จัดโครงการ            ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

                คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                36 คน   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                คณาจารย์ที่ร่วมศึกษาดูงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับมากำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป

 

กำหนดการศึกษาดูงาน

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551

07.00 น.                                ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไท

07.50 น.                                ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต

12.30 น.                                ถึงจังหวัดพิษณุโลก รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.                                ถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร

14.00 - 16.00น.                    ศึกษาดูงานเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร

16.00 น.                                ออกเดินทางมาที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อน

18.30 น.                                รับประทานอาหารเย็น

 

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551

07.30 น.                                รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.                               ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยนเรศวร

09.00 น.                                ถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

12.00 น.                                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                                ออกเดินจากจังหวัดพิษณุโลก

18.00 น.                                เดินทางถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ                          

 

หมายเหตุ                              กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลา             

             

สรุปการประเมินผลการศึกษาดูงานต่างจังหวัด

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 20 - วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

คำชี้แจงกรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

 

ความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. ความน่าสนใจของโครงการ

26.47

52.94

20.59

-

-

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ

35.29

52.94

11.76

-

-

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยากร

    เรื่องการประกันคุณภาพ

23.53

35.29

32.35

8.82

-

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยากร

     เรื่องการการจัดการศึกษาทั่วไป

23.53

47.06

29.41

-

-

5. ความพึงพอใจต่ออาหาร

26.47

58.88

11.76

2.94

-

6. ความพึงพอใจต่อสถานที่พัก

35.29

55.88

8.82

-

-

7. ประโยชน์และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

    การเข้าร่วมโครงการ

26.47

52.94

20.59

-

-

8.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

   โดยรวม

26.47

61.79

11.76

-

-

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป

•-          คณะน่าจะมีการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศใกล้เคียง เช่น ฮ่องกง (2)

•-          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2)

•-          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•-          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

•-          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

•-          อยากให้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่อย่างนี้ทุกปี

 

Last Updated ( Saturday, 02 August 2008 )
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB